Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Your Classic Style s.r.o., IČO: 28456106, DIČ: CZ28456106, adresa: K Botiči 6, Praha, PSČ 10100 (dále jen: „správce“).

Informace o správci údajů:

Adresa: K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10

E-mail: vinylove.desky@gmail.com

Telefon: +420 774 220 622

Osobní informace jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, která může být identifikována, přímo nebo nepřímo, zejména s odkazem na specifický identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, data o poloze, ID sítě, nebo jeden nebo více specifických fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomickou, sociální identitu této osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje potřebné pro plnění smlouvy.

II. Legitimní důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce ukládá osobní údaje:

 • Po dobu nezbytně nutnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a prosazování požadavků v souladu s těmito smluvními vztahy (po dobu 15 let ode dne ukončení smluvního vztahu).
 • Tak dlouho, dokud souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebudou zrušeny až po dobu 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány se souhlasem.

Po uplynutí doby uchovávání správce odstraní osobní údaje.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží (GLS, Česka pošta) / služeb (účetní) / realizaci plateb (PayPal) na základě smlouvy.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

vinylovedesky.com

Москва:

Электронная почта:
vinylove.desky@gmail.com

К контактам

Петербург:
K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10

Электронная почта:
vinylove.desky@gmail.com

+44 (0) 20 3769 1899

К контактам